Põhikiri

1 ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühing Sagittarius, edaspidi – Ühing, on avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel tegutsev mittetulundusühing, kes ühendab vibuspordiga tegelevaid liikmeid selle spordiala edendamiseks ning tegevuse koordineerimiseks.
1.2 Ühingu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel, juhtorganite valitavusel alt üles ja valitud juhtide aruandlusel ühingu liikmete ees.
1.3 Ühing juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast, alaliitu kuulumisel selle juhtorganite otsustest ning nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest.
1.4 Ühing rajab oma suhted riiklike ja teiste institutsioonidega nii kodu- kui välismaal reeglina lepingulisel alusel.
1.5 Ühing on põhieesmärgi saavutamisele suunatud tegevusega tulu mittetaotlev juriidiline isik, kellel on iseseisev bilanss. Ühingul on õigus avada ning sulgeda kontosid krediidiasutustes nii kodu- kui välismaal ning teostada finantsoperatsioone. Ühing võib pakkuda sihtrühmale, mille toetamine tuleneb liidu põhikirjast, kaupa või teenust peamiselt tasuta või muul kasumit mittetaotleval viisil. Ühing võib maksta sihtrühma kuuluvatele isikutele toetust, korraldada tasuta ja tasulisi spordi- ja sporti propageerivaid üritusi, näitusi, presentatsioone ja loteriisid, võtta vastu rahalisi ja varalisi annetusi, sõlmida sponsor- ja reklaamilepinguid, teostada tehinguid oma kasutuses ning omanduses oleva ning põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajaliku varaga, sealhulgas teostada investeeringuid, kirjastada raamatuid, reklaami, õppe- ja metoodilisi materjale ning teisi trükiseid.
1.6 Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse ja lõpeb tema kustutamisega registrist. Liidul on oma sümboolika ja tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.
1.7 Ühingut juhib ühingu juhatus

2 EESMÄRGID ja TEGEVUSED

2.1 Põhieesmärgiks on vibuspordi edendamine ning saavutus, – võistlus ja harrastusspordi tasemel sportlike eluviiside propageerimine ja koordineerimine.
2.2 Ühingu tegevuseks on:
2.2.1 Korraldama kasumit mittetootval viisil sportlikku tegevust
2.2.2 liikmete ühishuvide kaitsmine
2.2.3 vastavate spordialaste sidemete arendamine teiste organisatsioonidega ja liikmete esindamine nii kodu- kui välismaal.
2.2.4 materiaalse baasi kindlustamine vibuspordiga tegelemiseks.

3 ÜHINGU LIIKMEKS VASTUVÕTMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD

3.1 Ühingu liikmeks võib olla ühingu tegevuse arendamisele ja eesmärkide saavutamisele kaasa aidata sooviv füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab ühingu põhikirja.
3.2 Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget.
3.3 Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus. Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
3.4 Liikmelisust ühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust lõppemise korral tema liikmelisus ühingus lõpeb.
3.5 Ühingu liikmel on igal ajal õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
3.6 Liikme väljaarvamise otsustab juhatus.
3.7 Liige arvatakse juhatuse otsusel ühingust välja:
3.7.1 kui ta ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi;
3.7.2 kui tema tegevuse või tegevusetusega on tekkinud kahju ühingu tegevusele või heale mainele.
3.8 Välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.
3.9 Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Üldkoosolek võib väljaarvamise otsuse liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada.

4 LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED NING VARALINE VASTUTUS

4.1 Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1 osa võtta ühingu üldkoosolekust;
4.1.2 valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse (juriidilise isiku puhul tema esindajal);
4.1.3 saada teavet ühingu tegevuse kohta;
4.1.4 astuda ühingust välja kirjaliku avalduse alusel;
4.1.5 kasutada teisi seadusandluses ja käesolevas põhikirjas sätestatud õigusi.
4.2 Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1 täitma ühingu põhikirja nõudeid ning ühingu juhtimis- ja kontrollorganite otsuseid;
4.2.2 õigeaegselt tasuma liikmemaksu ja sihtotstarbelisi makseid ühingu liikmete üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtajal.
4.2.3 Osalema ühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel.
4.3 Varaline vastutus:
4.3.1 ühingu liige ei vastuta ühingu kohustuste eest;
4.3.2 kui ühingu liige ei ole liikmemaksu täielikult tasunud, vastutab ta ühingu ees tasumata liikmemaksu ulatuses.

5 ÜHINGU VARA JA TEGEVUS

5.1 Ühingu vara tekib:
5.1.1 liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2 teiste isikute varalistest eraldistest, annetustest, pärandustest;
5.1.3 ühingu põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest saadavast tulust ja reklaamüritustest laekuvast rahast;
5.1.4 muust tulust, mis on vajalik ühingu põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
5.2 Ühingule tehtud sihtotstarbelisi eraldisi, -annetusi ja -pärandusi võib ühing kasutada eraldaja, annetaja või pärandaja näidatud eesmärgil.
5.3 Ühingu vara ja vahendeid kasutatakse ühingu põhikirjalise tegevuse läbiviimiseks.
5.4 Ühingu sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurus ja tasumise kord otsustatakse üldkoosolekul.
5.5 Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suurendamine ja vähendamine on ühingu üldkoosoleku pädevuses. Otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega.
5.6 Ühingu tegevusest tekkivate võimalike kahjumite katmiseks kasutatakse sihtotstarbelisi makseid.
5.7 Ühingu liikmetel ei ole õigust ühingu varale, ühingul ei ole õigust ühingu liikmete varale. Ühing ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ühingu varaliste kohustuste eest.
5.8 Ühingu rahaliste vahendite aastalõpujääk kandub järgmisse aastasse.

6 JUHTIMINE

6.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, milles võivad osaleda kõik ühingu liikmed.
6.2 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
6.2.1 põhikirja muutmine;
6.2.2 eesmärgi muutmine;
6.2.3 juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.2.4 revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
6.2.5 juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
6.2.6 majandusaasta aruande ning eelarve läbiarutamine ja kinnitamine;
6.2.7 sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kehtestamine;
6.2.8 sihtotstarbeliste kapitalide moodustamine;
6.2.9 järelevalve teostamine teiste organite üle;
6.2.10 muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.
6.3 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.
6.4 Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva.
6.5 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest. Kui juhatus nimetatud juhul üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
6.6 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui selles osaleb või on esindatud üle poole ühingu liikmetest.
6.7 Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus seitsme päeva jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.
6.8 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.
6.9 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.
6.10 Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku.
6.11 Põhikirja muutmise või ühingu lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
6.12 Põhikirjas ettenähtud eesmärgi muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
6.13 Ühingut juhib ja esindab juhatus, mis koosneb ühest kuni kolmest liikmest.
6.14 Juhatuse pädevusse kuulub:
6.14.1 ühingu igapäevase töö korraldamine, raamatupidamise korraldamine, lepingute sõlmimine, volikirjade kinnitamine;
6.14.2 ühingu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
6.14.3 liikmete registri pidamine;
6.14.4 ühingu töötajate töölevõtmine ja vabastamine;
6.14.5 palgaliste töötajate tasustamise aluste ja korra kehtestamine;
6.14.6 majandusaasta aruande ja eelarve esitamine üldkoosolekule;
6.14.7 muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
6.15 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.

7 LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE

7.1 Ühingu tegevus lõpetatakse kohtu või liikmete üldkoosoleku otsusega seadusandluses ettenähtud juhtudel ja korras.
7.2 Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed.
7.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja nõuet mitte esitanud teada olevate võlausaldajate raha deponeerimist kuulub allesjäänud vara üleandmisele tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.
7.4 Pärast likvideerimise lõppemist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks.
7.5 Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.
7.6 Mittetulundusühingu Sagittarius asukoht on Töö pst 41, Saue 76506, Harjumaa

Ühingu põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul 02.05.2008.a.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/v3825/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/v3825/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373