Arengukava 2013-2018

 MTÜ Sagittarius arengukava 2013 -2018

1. SISSEJUHATUS

MTÜ Sagittarius asutati 2006. aastal. Klubil on olemas oma põhikiri, sümboolika ja registreeritud domeen sagittarius.ee koduleheküljega aadressil www.sagittarius.ee. Klubi juhib kuni kolme liikmeline juhatus, kelle seast on valitud juhatuse esimees. MTÜ Sagittarius juriidiline asukoht on Saue linn, kuid tegevuspiirkond hõlmab teisi Harjumaa omavalitsusi. MTÜ Sagittariuse liikmeteks võivad olla kõik Harjumaa elanikud. 2009. aasta juulist kuulub MTÜ Sagittarius ka tulumaksusoodustusega MTÜ-de nimekirja. Käesolev arengukava koos lisadega on regulaarselt uuendamisele kuuluv dokument. Igal aastal analüüsitakse aasta jooksul saavutatut / mittesaavutatut ja määratletakse täpsustunud eesmärgid. Arengukava on koostatud viieks aastaks.

 2. MISSIOON

MTÜ Sagittariuse missooniks on aidata kaasa vibulaskmise kui harrastuse ja spordiala arengule Eestis läbi vibuspordi kõikide formaatide tasakaalustatud arendamise ja tutvustamise. Sagittarius loob oma liikmetele vibuspordi harrastamiseks soodsad tingimused ja propageerib sportlike eluviise. Sagittarius toetab regulaarselt nii riigi- kui ka rahvusvahelisel tasandil võistlevaid klubi liikmeid vastavate kokkulepete alusel. Sagittarius loob võimalused ka invaspordi arenguks

3. HETKEOLUKORD JA TAUSTAINFORMATSIOON

3.1 LIIKMED Sagittariusel on 54 registreeritud liiget, kellest noorliikmeid on 36 (andmed 4.12.2013. a. seisuga).

3.2 TEGEVUSED Sagittariuse tegevuse võib jagada 5 ossa

 • klubilise tegevuse arendamine;
 • võistluste korraldamine;
 • osavõtt kohalikest ja rahvusvahelistest võistlustest;
 • treeningutöö noorte- ja täiskasvanutega;
 • aktiivne osalemine läbi volitatud esindajate Eesti Maastikuvibu Liidu (EML) ja Eesti Vibuliidu (EVL) juhtorganite töös.

Me korraldame igaaastaselt vähemalt üht EVL kalenderplaani kuuluvat noortevõistlust. Vähemalt  kord aastas korraldame erinevates laskeformaatides treeninguvõistluse klubi liikmetele. Igal aastal, viime läbi üldkoosoleku, kus tegeletakse põhikirjaliste küsimustega. Välishooaja lõpus leiab aset hooaja kokkuvõtlik üritus, kus võisteldakse ja arutatakse koos klubi oleviku ja tuleviku üle.

3.3 TREENINGKOHAD

Sagittariuse treeningud toimuvad suvehooajal Jõgisoo ja Kanavere vibuväljakutel, talvehooajal Saue Gümnaasiumis, Tallinna 32. Keskkoolis ja Rae Spordikeskuses

 3.4 SEOTUS TEISTE ORGANISATSIOONIDEGA

MTÜ Sagittarius on nii  Eesti Vibuliidu (EVL) kui ka Eesti Maastikuvibu Liidu (EML)  liige. Mõlemad liidud kuuluvad rahvusvahelistesse alaliitudesse International Field Archery Association (IFAA) ja World Archery (WA), mis teeb võimalikuks sportlaste osalemise ja tulemuste tunnustamise rahvusvahelistel vibuspordivõistlustel. Me teeme koostööd Saue  Linnavalitsuse, Saue Vallavalitsuse ja Harju Maavalitsusega,  teiste vibuklubidega, üleriigiliste ja maakondlike spordiühendustega ja Eesti Olümpiakomiteega (EOK).

4. VISIOON 2014

MTÜ Sagittarius on Harjumaa suurima aktiivse liikmeskonnaga ning mitmekülgseim vibuklubi, olles Eestis medalikonkurentsis kõikides vibuklassides sportvibulaskmise ja  maastikulaskmise nii WA/WAE kui IFAA erinevates formaatides ja  invaspordis.

4.1 Harrastusspordis

Klubis töötab kvalifitseeritud (minimaalselt III taseme) treener, lisaks on vähemalt 2 klubi liiget sooritanud vibuspordi treeneri eksami ja omavad I-II taseme treeneri kvalifikatsioonitunnistust;
Toetame kokkulepete alusel liikmete osalemist erinevate laskmisformaatidega võistlustel;
Me oleme jätkuvalt tegevad koostöös omavalitsustega, teiste riiklike organisatsioonidega ja eraettevõtetega vibuspordi harrastamisel ja selle tegevuse finantsilisel toetamisel;
Koostame oma liikmetele vibulaskmist toetava üldkehalise ettevalmistuse programmi;
Meil on oma sümboolikaga võistlusvorm, embleem, märk ja traditsioonid.

4.2 Tippspordis

Meie laskjad on vibulaskmise erinevates formaatides kokkuvõttes parimate seas  nii EML kui EVL jooksvas edetabelis;
Meil on vähemalt 5 liiget, kes rahvusvahelistel suurvõistlustel (MM, EM) on võimelised saavutama kohti vähemalt esimeses kahekümnes WA ja esikümnes WA korraldatavatel võistlustel;
Eesti MV võidetakse igal aastal täiskasvanute klassides vähemalt 6 medalit;
Me kompenseerime rahvusvahelistel tiitlivõistlustel võimaluse korral oma vanuse- ja vibuklassis kolme parima hulka jõudnud klubi liikmetele võistluste osavõtumaksu;
Meil on loodud püsivad kontaktid ja määratletud partnerid spetsiifilistes valdkondades tagamaks maksimaalset sooritusvõimet sportlastel;
Koostame teaduslik-tehnilise järelvalve kava, sh:

 • Tehnilise informatsiooni kättesaadavus ja süstematiseeritud talletamine;
 • Spetsialistide kaasamine (spordimeditsiin, spordipsühholoogia jt taustajõud);
 • Pikaajalise sponsorprogrammi loomine.

 4.3 Noortespordis

Liikmetest on vähemalt 2/3 noored, kes osalevad regulaarselt treeningutel ja kalendrivõistlustel;
Korraldame erinevaid noortele suunatud vibuspordiüritusi;
Meie liikmed propageerivad tervislikke eluviise;
Teeme koostööd noorliikmete vanematega infopäevade ja ühiste võistluste raames, et tagada perekonna toetus ja arusaam lapse valitud spordialast;
Me loome traditsioonid ja tingimused mentorluse tekkeks klubis. Oskustega  täiskasvanud vibulaskjad saavad selle kaudu jagada oma kogemusi noortele ja algajatele ühisürituste ja klubi laagrite raames;
Rahvusvahelistelt IFAA korraldatavatelt võistlustelt võidame vähemalt 6 medalit noorte ja/või juunioride arvestuses, WA/WAE võistlustel osalevad noored/juuniorid saavutavad kohti esikahekümnes.

4.4 Invaspordis

Loome võimalused ja tingimused invaspordiga tegelemiseks:
Meil on vähemalt 5 aktiivset invasportlast, kes osalevad aktiivselt treeningutel, kalendrivõistlustel ja klubi tegevuses;
Klubis töötab invasportlastega füsioterapeut;
Korraldame üritusi invavibuspordi propageerimiseks.

4.5 Rajatised

Arendame välja Jõgisool vibustaadioni erinevate võimalustega treeninguteks ja WA/WAE võistluste korraldamisteks;
Rajame Kose valda Kanavere külla alternatiivse täsimõõtmelise vibustaadioni võistluste korraldamiseks, sealsamas leiame ka võimalused WA/WAE ja IFAA maastikulaskmise formaatides raja ülespanekuks.

4.6. Investeeringud

Leiame vahendid kiiruskaamera ja sobiva analüüsiprogrammi ja toetava riistvara soetamiseks.

4.7 Koolitused

Võimaldame treeneritele osaleda vähemalt kord kahe aasta jooksul WA või IFAA poolt korraldatavatel treenerite seminaridel ja koolitustel;
Korraldame igal aastal nädalase treeninglaagri.

 4.8 Partnerid

Me oleme aktiivselt esindatud Eesti Maastikuvibu Liidus (EML) ja Eesti Vibuliidus (EVL);
Meil on hea koostöö teiste vibuklubidega, Tallinna Ülikooli, Saue Linnalinnavalitsuse, Saue Vallavalitsuse  ja Harju Maavalitsusega ning lisaks paljude teiste eraõiguslike ettevõtetega;
Me oleme leidnud endale tuumiksponsorid;
Me teeme koostööd meediaga olulisemate võistluste kajastamiseks ja spordiala adekvaatseks propageerimiseks meedias;
Meil on vähemalt üks rahvusvahelise sõprusklubi;
Teeme koostööd politsega noorte kuritegevuse ennetusprogrammi raames.
Avaldame pressis igal aastal 2 pikemat artiklit klubi tegevuse kohta.

5.  STRATEEGILISED EESMÄRGID

5.1. Kandepind

Suurendada SAGITTARIUS liikmeskonda 100 liikmeni aastaks 2015;
Kaasame igaastaselt uusi noori treeningurühmadesse, viime läbi treeninguid ja laagreid;
Läbi piirkondlike spordiürituste korraldamise piirkonna ja spordiala maine kujundamine positiivses valguses;
Võistleme nii Eestis kui välismaal;
Korraldame nii kohaliku kui ka rahvusvahelise tähtsusega võistlusi.

5. 2. Mitmekülgsus

Me harrastame laskmist kõikides Eestis laiemalt levinud vibuklassides;
Osaleme aktiivselt EVL ja EML töös ja arengukavade koostamisel ning elluviimisel;
Osaleme konsolideerumisprotsessides vibuspordi klubimaastikul;
Osaleme aktiivselt ühiskondlikel üritustel (trikilaskmiste show, demonstratsioonid).

5.3. Vahendid

Arendame ja kaasajastame võistluste läbiviimiseks vajalikku materiaalset baasi, uuendame spordivarustust ja hooldame treeningupaiku- ja radasid;
Tagame tehniliste vahendite andmebaasi ja kättesaadavuse;
Teeme vabatahtlikku ühistööd klubi eesmärkide saavutamiseks;
Projektipõhised sihtfinantseerimised;
Leiame 2-3 strateegilist eraõiguslikku sponsorit pikaajaliste lepingutega toetamaks arengukavas toodud eesmärke;
Leiame koostöövõimalusi kohalike spordi- ja vabaaja organisatsioonidega .

5. 4. Teadmised
Leiame võimalused kvalifitseeritud treenereite ja kohtunike koolitamiseks;
Arendame  projektipõhiselt välja treeneri tagasiside programmi (e-kooli põhimõttel);
Kaasame projektipõhiselt pädevaid nõuandjaid nii Eestist kui välismaalt;
Loome erialaste infomaterjalide andmebaasi ja laenutamise võimaluse;
Koostame teaduslik-tehnilise järelvalve kava:

 • Lasketehnika analüüs
 • Spordivarustus
 • Spordifüsioloogia
 • Spordipsühholoogia
 • Medikatsioon (igasugused legaalsed sooritust tõstvad ained)
 • Antidoping

 Leiame lisaks vibuspordi harrastusele aktiivsematele klubi liikmetele ja nende peredele sobiva rakenduse klubi juhtimisel ja/või osalemise arenguprojektides ning klubi igapäevatöös.

5. 5. Saavutused

Tõstame noorte sportlikku taset, mille väljundiks on medal(id) tiitlivõistlustelt nii Eesti sisestelt kui ka rahvusvahelistelt võistlustelt;
Meil on 2015. a. lõpuks olemas vähemalt 2 meeskonda sportvibulaskjaid nii täiskasvanute kui noorteklassis WA formaadis laskmiseks ja 1 naiskond täiskasvanute klassis;

6.     FINANTSEERIMINE

Arengukava elluviimine finantseeritakse eeskätt klubliikmiete liikemmaksudest ja treeningtasudest.

Sporditegevuse finantseerimise muud allikad on:

 • eraldised riigi eelarvest;
 • eraldised kohalikest omavalitsuste  eelarvest;
 • Sagittariuse majandustegevus;
 • sihtkapitalid ja -asutused;
 • sponsorid ja toetajad.

Arengukava on kinnitatud MTÜ Sagittariuse üldkoosolekul  20.07.2009 a.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/v3825/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/v3825/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373